Zpracování osobních údajů

 

 

Provozovatel není v pozici správce údajů. Pokud Zájemce reaguje na volnou pracovní pozici uveřejněnou v rámci Inzerce na webu www.personalistka.cz, je správcem osobních údajů Objednatel Inzerce, který pozici inzeruje.

Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), a to 

1) ve vztahu k Objednateli

2) ve vztahu k Zájemcům, kteří přes pracovní portál www.personalistka.cz poskytují Objednatelům své osobní údaje za účelem získání pracovní nabídky.

Objednatel i Zájemce berou na vědomí, že Objednatel není oprávněn předávat osobní údaje Zájemce jiným zaměstnavatelům nebo dalším osobám bez souhlasu Zájemce.

 

Objednatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ve vztahu k osobním údajům ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), a to především ve vztahu k uchazečům o zaměstnání, jejichž osobní údaje získal prostřednictvím pracovního portálu www.personalistka.cz.

 

Objednatel je oprávněn osobní údaje Zájemce použít výlučně k obsazení volného pracovního místa. Objednatel je povinen chránit osobní údaje Zájemce získané prostřednictvím portálu před jakýmkoli zneužitím a nesmí je použít pro sebe nebo pro někoho jiného na jakékoli jiné účely, zejména je povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny nebo poskytnuty jiné osobě či zveřejněny. V případě porušení této povinnosti je Objednatel v plném rozsahu odpovědný za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Objednatel souhlasí s tím, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto ustanovení vzneseny jakékoli nároky, zavazuje se Objednatel tyto nároky uspokojit a Provozovatele v plném rozsahu odškodnit.